Logo

Tư vấn thẩm định

Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy với các dự án

Công tác phòng cháy chữa cháy ngày càng trở nên quan trọng  với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp vì thế việc xin giấy phép phòng cháy chữa cháy hiện nay là hết sức cần thiết. Hơn nữa, Luật phòng cháy chữa cháy đã và đang thay đổi có thêm nhiều quy định mới nhằm thắt chặt hơn công tác quản lý và thực hiện PCCC cho các tổ chức và doanh nghiệp. Bạn đang băn khoăn không biết quy trình thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy với các dự ánSau đây, PCCC Toàn Cầu xin tư vấn cho quý khách hàng như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi ngày 22/11/2013;

1.1. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

1.2. Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

1.3. Thông tư số 150/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

2. Thẩm duyệt thiết kế về PCCC, bao gồm:

2.1. Thẩm duyệt về PCCC đối với các dự án thiết kế quy hoạch 1/500:

Các dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo quy định tại mục 1 của Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 phải được góp ý giải pháp về PC&CC đối với hồ sơ thiết kế quy hoạch 1/500.

2.2. Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng:

Các dự án, công trình tại các mục 14, 16, 20 của Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP phải có văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của cơ quan Cảnh sát PCCC trước khi tiến hành thiết kế công trình.

2.3. Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở:

Các dự án, công trình thuộc Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 khi xây mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng có từ 2 bước thiết kế trở lên.

2.4. Thẩm duyệt về PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn PCCC: 

Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy gồm tàu thủy, tàu hỏa chuyên dùng để vận chuyển hành khách, vận chuyển xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm về cháy, nổ.

2.5. Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công:

 Các dự án, công trình thuộc Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 khi xây mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng và các phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC khi chế tạo mới hoặc hoán cải phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

3.1. Thành phần hồ sơ

3.1.1. Thẩm duyệt về PCCC đối với các dự án thiết kế quy hoạch 1/500:

a) Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12 Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

b) Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

c) Dự toán tổng mức đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch;

3.1.2. Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng:

a) Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình.

b) Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình;

c) Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền, kèm theo);

3.1.3. Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở:

a) Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 13 Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

b) Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền;

c) Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

d) Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

3.1.4. Thẩm duyệt về PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn PC&CC:

a) Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với tính chất hoạt động và đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của phương tiện; điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan, thoát nạn, cứu người khi có cháy xảy ra; giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ; hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác; hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ.

b) Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư, chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện;

c) Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

d) Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện;

3.1.5. Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công:

a) Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về PC&CC (quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 13 Nghị định 79/2014/NĐ-CP).

b) Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền (riêng đối với hồ sơ các công trình nêu tại các mục 14, 16 và 20 của Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP phải bổ sung văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng của cơ quan Cảnh sát PC&CC trong thành phần hồ sơ; đối với các công trình đã được thẩm duyệt về PCCC, nay xin thẩm duyệt bổ sung, điều chỉnh phải bổ sung các văn bản đã được thẩm duyệt hoặc nghiệm thu về PCCC và bản vẽ thiết kế có liên quan trong thành phần hồ sơ);

c) Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

d) Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

Lưu ý: Hồ sơ phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch phần thuyết minh ra tiếng Việt kèm theo.

3.2. Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

3.3. Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ

– Thẩm duyệt về PCCC đối với các dự án thiết kế quy hoạch 1/500:

Không quá 10 ngày làm việc (NLV).

– Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng:

Không quá 05 (NLV). .

– Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở: 

Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 05 (NLV). đối với dự án nhóm B và nhóm C.

– Thẩm duyệt về PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn PC&CC:

Không quá 10 (NLV).

– Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: 

Không quá 15 (NLV). đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 (NLV). đối với dự án, công trình nhóm B và nhóm C.

Ghi chú:

Việc phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thời gian tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

4. Dịch vụ xin giấy phép đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.

4.1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng những vấn đề liên quan đến hoạt động xin giấy phép đủ điều kiên về phòng cháy chữa cháy;

4.2. Ngay sau khi ký hợp đồng dịch vụ tư vấn, Luật Thành Thái sẽ tiến hành soạn hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan tới việc xin Giấy phép đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy cho khách hàng;

4.3. Thay mặt và đại diện cho Quý khách hàng tiến hành để nộp hồ sơ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy tại Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy;

4.4. Theo dõi, bổ sung hồ sơ và trả lời của Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho Quý khách hàng;

4.5. Nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy tại Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cho khách hàng;

4.6. Soạn thảo Đơn khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép (Nếu có);

popup

Số lượng:

Tổng tiền: